Affärsidé och strategi

Fractal_Design_9077
Start / Om Fractal / Affärsidé och strategi
Upptäck våra produkter

Affärsidé

Grundtanken är egentligen lika enkel idag som när vi började: vad händer om vi gör hårdvaruprodukter som bygger på attraktiv design och relevanta funktioner? Svaret är ett brett premiumsortiment med genomtänkta, snygga lösningar som hyllas över hela världen. Mycket har förändrats under de tio år vi varit verksamma, men våra gemensamma drivkrafter förblir desamma.

Strategi

Fractal har historiskt vuxit med god lönsamhet sedan Bolaget grundades, och har en strategisk plan för att fortsätta växa med god lönsamhet. Planen är indelad i fyra delar: fortsätta leverera högkvalitativa produkter inom nuvarande produktkategorier med en hög servicenivå, expandera till nya produktkategorier, utöka marknadsföringsinsatserna och geografisk expansion.

Fortsätta på den inslagna vägen – leverera högkvalitativa produkter och en hög servicenivå till en växande bas av slutkunder

Fractal har under tio års tid vuxit med hög takt genom att bredda produkterbjudandet inom nuvarande produktkategorier, lansera våra produkter på nya geografiska marknader och kontinuerligt lansera produkter av hög kvalitet. Genom detta har vi historiskt tagit marknadsandelar, särskilt inom premium gaming-chassin. Utöver detta bedömer vi att den underliggande marknaden växer kraftigt. Målsättningen är att stärka marknadspositionen inom nätaggregat, kylningsprodukter och fläktar till gaming-datorer samt att uppnå en topp-ett position inom datorchassin globalt.

Expandera till nya produktkategorier

Fractal är ett väletablerat premiumvarumärke inom gaming-produkter. Det starka varumärket, produktutvecklingsorganisationen och det etablerade försäljningsnätverket gör det möjligt att expandera till andra produktkategorier inom gaming-produktmarknaden. Fractal har identifierat ett antal produktkategorier som är mest relevant att expandera till. En expansion till dessa produktkategorier skulle utöka den adresserbara marknad substantiellt.

Utöka marknadsföringsinsatserna

Fractal har etablerat ett starkt varumärke inom de initierade communities som en stor del av vår bas av slutkunder är en del av. Det finns möjlighet att utöka marknadsföringsinsatser för att nå fler slutkunder. Vi ser stora möjligheter i att utöka vår marknadsföringsinsats på, till exempel, social media och streamingplattformar såsom Twitch. Andra initiativ inkluderar att i högre grad arbeta med influencer-marknadsföring, fokusera mer på nyckeltalsdriven marknadsföring och öppna en egen webbhandel. Amazon utgör en viktig del i Fractals tillväxtstrategi, och vi siktar på att erbjuda ett komplett produktsortiment och anpassa produktinformation efter lokala språk. Idag säljer Fractal direkt till Amazon inom EU och via distributör i USA och Japan.

Geografisk expansion

Fractal har erfarenhet av att expandera till nya länder och marknader världen över genom lokala distributörer och återförsäljare. Det finns flertalet intressanta marknader där Fractal har begränsad närvaro. Ett exempel är Kina där Fractal gjorde inträde 2014, och 2019 ingick samarbete med JD.com och sedermera Tmall. Ett annat exempel är Sydostasien där vi idag har en begränsad närvaro. Båda dessa marknader är stora gaming-marknader som vi anser vara intressanta ur tillväxtsynpunkt.

Disclaimer

Informationen på denna del av Fractal Designs webbplats är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras inom eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

Ange det land du är bosatt i.

Ange det land du befinner dig i.

Tyvärr

Informationen på denna del av Fractal webbplats är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras inom eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Vi beklagar den olägenhet detta kan medföra.

Tillbaka till startsidan

Viktig information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av webbplatsen inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till den här delen av webbplatsen. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna webbplats.

Informationen på denna del av Fractal Designs webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ”USA”), Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller ett erbjudande att köpa eller förvärva, värdepapper i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Aktier utgivna av Fractal Design som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller någon annan delstatlig värdepappersmyndighet och erbjuds eller säljs inte i USA om inte ett undantag från eller en transaktion som inte omfattas av registreringsskyldigheten i Securities Act är tillämpligt och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, befinner sig eller är bosatt i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika att förvärva Värdepapprerna.

Erbjudande av aktier inom en medlemsstat i EES eller i Storbritannien (varje område benämns ”Relevant Stat”) (med undantag för Sverige) kommer att göras i enlighet med undantag från prospektskyldigheten i Prospektförordningen. Som en följd av detta får värdepapper endast säljas i relevanta stater i enlighet med undantag i prospektförordningen. Denna del av webbplatsen riktas endast till personer som är ”kvalificerade investerare” i den mening som avses i artikel 2 e i prospektförordningen. I detta avsnitt avses med uttrycket ”prospektförordning” vid var tid gällande förordning (EU) 2017/1129 (som ändrat eller ersatt)

Denna webbplats och informationen häri är enbart riktad till (i) personer som har professionell erfarenhet vad gäller investeringar som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse ”Financial Promotion Order”), (ii) personer som omfattas av artikel 49 (2) (a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Financial Promotion Order, (iii) som befinner sig utanför Storbritannien eller (iv) personer som genom inbjudan eller uppmuntran till att delta i en investeringsaktivitet (inom ramen för avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”)) i samband med emission eller försäljning av värdepapper som annars kan eller får delges (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Denna webbplats och informationen häri får inte åberopas eller förlitas på av personer som inte är relevanta personer. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som denna webbplats och informationen häri hänför sig till är endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att bedrivas med relevanta personer.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbsidor kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller kräver registrering eller godkännande av något förvärv av Värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Fractal Design tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

  1. Jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika och någon annan jurisdiktion där offentliggörande och distribution, direkt eller indirekt, helt eller delvis, av informationen på denna del av webbplatsen skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag, och
  2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Fractal Design.