Investment case

Fractal_Design_7751
Start / Investerare / Investment case
Upptäck våra produkter

Fractal är verksamt inom den attraktiva och snabbt växande globala gaming-marknaden

Fractals adresserbara marknad kännetecknas av hög tillväxt, starka underliggande tillväxtdrivare och flertalet gynnsamma konsumenttrender. Tillväxten drivs av den globala populationstillväxten i antal gamers. Därtill ökar marknadsandelen av hängivna gamers och esportbranschen och streaming växer kraftigt vilket har en positiv inverkan på antalet sålda gaming-produkter per gamer globalt. Samtidigt har esport och streaming en positiv inverkan på försäljningen av gaming-produkter i premiumsegmentet, eftersom tittarna strävar efter att efterlikna professionella spelare och streamers.

Fractal har ett premiumvarumärke med tydliga egenskaper och en ledande position inom relevanta communities

Fractal är ett väletablerat varumärke med tydliga egenskaper och högkvalitativa produkter, vilket är något bolaget arbetat med sedan koncernen grundades. Fractal har en stark position inom de initierade och inflytelserika communities som finns, till exempel Reddit och Sweclockers. Fractals starka och tydliga varumärke och särställning bland slutkunderna är några av huvudanledningar till att Bolaget genom åren lyckats växa kraftigt och har goda möjligheter att fortsätta växa lönsamt framöver.

Fractal har en stark position i värdekedjan och en attraktiv slutkundbas

Fractal agerar som produkt- och varumärkesägare i värdekedjan, med outsourcad produktion och distribution av sina produkter. Detta är den mest attraktiva positionen i värdekedjan eftersom företaget i denna position adderar mest värde. Slutkunderna är generellt sett lojala, repetitiva i sitt köpmönster och köpstarka och utgör därför en attraktiv bas av slutkunder. Slutkunderna är generellt sett också initierade, vilket gör att slutkundernas tydliga preferenser primärt avgör vilka produkter som distributörer säljer, vilket relativt stärker produkt- och varumärkesägarnas position i värdekedjan gentemot distributionsledet. Bolaget har sedan 2010 sålt över fem miljoner produkter. En nöjd Fractal-slutkund är trolig att bli en återkommande slutkund när den ska byta ut eller uppgradera sin Fractal-produkt.

Bolaget har en grundarledd ledningsgrupp med väldokumenterad meritlista

Fractal grundades av nuvarande VD Hannes Wallin, som har lett bolaget sedan start. Jens Harnisch, VP Sales, var även med och grundade bolaget. Vidare har flera personer i ledningsgruppen relevant erfarenhet från andra bolag i gaming- och elektronikbranschen. Ledningsgruppen har en historik av att uppnå lönsam tillväxt, och har varit en starkt bidragande orsak till att Bolaget har vuxit och varit lönsamt sedan start.

Fractal har en stark finansiell profil med en historik av hög tillväxt och höga marginaler

Fractal har en historik av hög och lönsam tillväxt och nådde en nettoomsättning om 635,7 MSEK under 2020. Bolaget har sedan 2010 vuxit motsvarande en CAGR om 28% procent, vilket har uppnåtts utan förvärv. Detta har Bolaget lyckats med genom sin konsumentfokuserade strategi med en bred och diversifierad produktportfölj bestående av designade, funktionella och kvalitativa gaming-produkter.

Bolaget har lyckats kombinera stark tillväxt med god lönsamhet, trots betydande investeringar i produktutveckling, försäljning och marknadsföring. Bolaget har under de tre senaste räkenskapsåren uppnått en rörelsemarginal (EBIT-marginal) om 15,2, 14,4 respektive 18,2 procent och en justerad rörelsemarginal (justerad EBIT-marginal) om 15,2, 14,4 respektive 20,2 procent.

Disclaimer

Informationen på denna del av Fractal Designs webbplats är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras inom eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

Ange det land du är bosatt i.

Ange det land du befinner dig i.

Tyvärr

Informationen på denna del av Fractal webbplats är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras inom eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Vi beklagar den olägenhet detta kan medföra.

Tillbaka till startsidan

Viktig information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av webbplatsen inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till den här delen av webbplatsen. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna webbplats.

Informationen på denna del av Fractal Designs webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ”USA”), Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller ett erbjudande att köpa eller förvärva, värdepapper i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Aktier utgivna av Fractal Design som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller någon annan delstatlig värdepappersmyndighet och erbjuds eller säljs inte i USA om inte ett undantag från eller en transaktion som inte omfattas av registreringsskyldigheten i Securities Act är tillämpligt och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, befinner sig eller är bosatt i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika att förvärva Värdepapprerna.

Erbjudande av aktier inom en medlemsstat i EES eller i Storbritannien (varje område benämns ”Relevant Stat”) (med undantag för Sverige) kommer att göras i enlighet med undantag från prospektskyldigheten i Prospektförordningen. Som en följd av detta får värdepapper endast säljas i relevanta stater i enlighet med undantag i prospektförordningen. Denna del av webbplatsen riktas endast till personer som är ”kvalificerade investerare” i den mening som avses i artikel 2 e i prospektförordningen. I detta avsnitt avses med uttrycket ”prospektförordning” vid var tid gällande förordning (EU) 2017/1129 (som ändrat eller ersatt)

Denna webbplats och informationen häri är enbart riktad till (i) personer som har professionell erfarenhet vad gäller investeringar som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse ”Financial Promotion Order”), (ii) personer som omfattas av artikel 49 (2) (a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Financial Promotion Order, (iii) som befinner sig utanför Storbritannien eller (iv) personer som genom inbjudan eller uppmuntran till att delta i en investeringsaktivitet (inom ramen för avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”)) i samband med emission eller försäljning av värdepapper som annars kan eller får delges (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Denna webbplats och informationen häri får inte åberopas eller förlitas på av personer som inte är relevanta personer. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som denna webbplats och informationen häri hänför sig till är endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att bedrivas med relevanta personer.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbsidor kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller kräver registrering eller godkännande av något förvärv av Värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Fractal Design tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

  1. Jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika och någon annan jurisdiktion där offentliggörande och distribution, direkt eller indirekt, helt eller delvis, av informationen på denna del av webbplatsen skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag, och
  2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Fractal Design.