Finansiella definitioner

M2-Type-C-Interface-2880×2036
Start / Investerare / Bolaget i siffror / Finansiella definitioner
Upptäck våra produkter

Definitioner

 

Icke IFRS-mått

Beskrivning

Motivering för användande av mått

Nettoomsättning, MUSD Fakturerade belopp i USD som hänför sig till nettoomsättning, justerat för distributör- och återförsäljarrabatter som denomineras även i övriga valutor. Fractal Designs försäljning faktureras i sin helhet i USD. Syftet med att presentera nyckeltalet är att presentera Koncernens organiska tillväxt.
Produktresultat Nettoomsättning med avdrag för kostnaden för handelsvaror. Visar på kärnverksamhetens produktlönsamhet.
Produktmarginal, % Produktresultat i förhållande till nettoomsättning. Visar på kärnverksamhetens produktlönsamhet i förhållande till nettoomsättning.
Rörelseresultat (EBIT) Fractal Designs redovisade rörelseresultat. Rörelseresultat (EBIT) är ett resultatmått som tillsammans med EBITDA visar det resultat som genereras av den operativa verksamheten.
Rörelsemarginal (Rörelsemarginal (EBIT-marginal), % Rörelseresultat (EBIT) i förhållande till nettoomsättning. Möjliggör jämförelser av lönsamheten oberoende av kapitalstruktur eller skattesituation.
Justerat rörelseresultat (Justerad EBIT) Rörelseresultat (EBIT) justerad för jämförelsestörande poster. Justerat rörelseresultat (Justerad EBIT) är ett resultatmått som är relevant för förståelse av Fractal Designs finansiella prestation från den operativa verksamheten. Måttet visar den finansiella prestationen i den operativa verksamheten utan påverkan från väsentliga kostnads- eller intäktsposter som påverkar möjligheten att göra jämförelser över tid, som det beskrivs under ”Jämförelsestörande Poster” nedan.
Justerad rörelsemarginal (Justerad EBIT-marginal) Justerat rörelseresultat (Justerad EBIT) i förhållande till nettoomsättning. Justerat rörelseresultat (Justerad EBIT)-marginal är ett nyckeltal som anses relevant för förståelse av Fractal Designs finansiella prestation från den operativa verksamheten utan påverkan från väsentliga kostnads- eller intäktsposter som påverkar möjligheten att göra jämförelser över tid.
EBITDA Rörelseresultat (EBIT) med återläggning av kostnader för avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. EBITDA tillsammans med rörelseresultat (EBIT) ger en helhetsbild av generering av resultat från den operativa verksamheten.
EBITDA-marginal, % EBITDA i förhållande till nettoomsättning.

 

Detta nyckeltal används för analys av Fractal Designs operativa resultatgenerering.
Justerad EBITDA EBITDA justerad för jämförelsestörande poster. Justerad EBITDA är ett resultatmått som anses relevant för förståelse av Fractal Designs finansiella prestation från den operativa verksamheten. Måttet visar den finansiella prestationen i den operativa verksamheten utan påverkan från väsentliga kostnads- eller intäktsposter som påverkar möjligheten att göra jämförelser över tid, som det beskrivs under ”Jämförelsestörande Poster” nedan.
Justerad EBITDA-marginal, % Justerad EBITDA i förhållande till nettoomsättning. Justerad EBITDA-marginal är ett nyckeltal som anses relevant för förståelse av Fractal Designs finansiella prestation från den operativa verksamheten utan påverkan från väsentliga kostnads- eller intäktsposter som påverkar möjligheten att göra jämförelser över tid.
Jämförelsestörande poster Intäkts- och kostnadsposter som redovisas separat till följd av dess art och belopp. Posterna består av kostnader för [noteringen och relaterade kostnader].

 

Jämförelsestörande poster används för att förklara skillnader i det historiska resultatet. Separat redovisning och specifikation av Jämförelsestörande Poster gör det möjligt för läsarna av de finansiella rapporterna att förstå och utvärdera de justeringar som har gjorts vid presentation av Justerad EBIT och Justerad EBITDA.
Nettorörelsekapital Omsättningstillgångar med avdrag för likvida medel, kortfristiga skulder förutom checkräkningskredit[, leasingskulder] och aktieägarlån. Detta mått visar hur mycket nettorörelsekapital som är bundet i Fractal Designs verksamhet.
Operativt kassaflöde EBITDA med avdrag för nettoinvesteringar i anläggningstillgångar samt justering för förändring av varulager, rörelsefordringar, och rörelseskulder. Operativt kassaflöde används av Fractal Design som mått på hur mycket kassaflöde rörelsen genererar.
Kassagenerering, % Operativt kassaflöde i förhållande till EBITDA. Fractal Design använder nyckeltalet för att följa hur effektivt Koncernen hanterar löpande investeringar och nettorörelsekapital.
Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel. Räntebärande nettoskuld är ett mått som visar Bolagets totala skuldsättning.
USD/SEK, genomsnitt Nettoomsättning (SEK) i förhållande till nettoomsättning, USD. Den genomsnittliga USD/SEK-kursen har en väsentlig inverkan på Bolagets nettoomsättning och rörelseresultat.
Nettoomsättningstillväxt, % Nettoomsättningstillväxt för perioden, beräknad som ökning av nettoomsättning jämfört med föregående period, uttryckt i procent. Visar på verksamhetens nettoomsättningsförändring under perioden jämfört med föregående period.
Organisk nettoomsättningstillväxt, % Tillväxt i nettoomsättning i USD för perioden, beräknad som ökning av nettoomsättning jämfört med föregående period, uttryckt i procent. Visar på verksamhetens organiska till växt under perioden jämfört med föregående period.
Genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) Genomsnittlig årlig tillväxttakt i nettoomsättning från räkenskapsåret 2010/11 till 2020. Måttet är relevant eftersom det mäter tillväxten under antagandet av en konstant årlig tillväxt och ger därmed en utjämnad tillväxttakt över den givna perioden.

 

 

Operativa nyckeltal

Beskrivning

Motivering för användande av mått

Återrapporterad försäljning från externa återförsäljare, USD Försäljning till slutkonsument i USD, rapporterad av återförsäljare till Fractal Design. Återrapporterad försäljning från externa återförsäljare mätt i USD används av Fractal Design som indikator för den underliggande efterfrågan på Bolagets produkter.

 

Disclaimer

Informationen på denna del av Fractal Designs webbplats är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras inom eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

Ange det land du är bosatt i.

Ange det land du befinner dig i.

Tyvärr

Informationen på denna del av Fractal webbplats är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras inom eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Vi beklagar den olägenhet detta kan medföra.

Tillbaka till startsidan

Viktig information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av webbplatsen inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till den här delen av webbplatsen. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna webbplats.

Informationen på denna del av Fractal Designs webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ”USA”), Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller ett erbjudande att köpa eller förvärva, värdepapper i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Aktier utgivna av Fractal Design som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller någon annan delstatlig värdepappersmyndighet och erbjuds eller säljs inte i USA om inte ett undantag från eller en transaktion som inte omfattas av registreringsskyldigheten i Securities Act är tillämpligt och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, befinner sig eller är bosatt i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika att förvärva Värdepapprerna.

Erbjudande av aktier inom en medlemsstat i EES eller i Storbritannien (varje område benämns ”Relevant Stat”) (med undantag för Sverige) kommer att göras i enlighet med undantag från prospektskyldigheten i Prospektförordningen. Som en följd av detta får värdepapper endast säljas i relevanta stater i enlighet med undantag i prospektförordningen. Denna del av webbplatsen riktas endast till personer som är ”kvalificerade investerare” i den mening som avses i artikel 2 e i prospektförordningen. I detta avsnitt avses med uttrycket ”prospektförordning” vid var tid gällande förordning (EU) 2017/1129 (som ändrat eller ersatt)

Denna webbplats och informationen häri är enbart riktad till (i) personer som har professionell erfarenhet vad gäller investeringar som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse ”Financial Promotion Order”), (ii) personer som omfattas av artikel 49 (2) (a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Financial Promotion Order, (iii) som befinner sig utanför Storbritannien eller (iv) personer som genom inbjudan eller uppmuntran till att delta i en investeringsaktivitet (inom ramen för avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”)) i samband med emission eller försäljning av värdepapper som annars kan eller får delges (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Denna webbplats och informationen häri får inte åberopas eller förlitas på av personer som inte är relevanta personer. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som denna webbplats och informationen häri hänför sig till är endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att bedrivas med relevanta personer.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbsidor kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller kräver registrering eller godkännande av något förvärv av Värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Fractal Design tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

  1. Jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika och någon annan jurisdiktion där offentliggörande och distribution, direkt eller indirekt, helt eller delvis, av informationen på denna del av webbplatsen skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag, och
  2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Fractal Design.