Styrning

MicrosoftTeams-image (33)
Start / Hållbarhet / Styrning
Upptäck våra produkter

Styrning

Hållbarhetsstrategi

Fractal har en hållbarhetsstrategi som innefattar mål, initiativ, värderingar och kultur för att mäta och utveckla vårt arbete inom hållbarhet, socialt ansvar, bolagsstyrning och affärsetik. Strategin sträcker sig till fram 2025 och uppdateras samt förlängs löpande.

Vårt ansvar

Ansvarsfullt företagande är en förutsättning för att vi ska kunna driva en framgångsrik verksamhet på lång sikt. Vi vill bidra till en positiv utveckling i branschen och hållbarhetsarbete är sätt vi kan göra det på. Ett tydligt hållbarhetsarbete är också viktigt för våra kunder, investerare, medarbetare och för samhället i stort.  Under 2023 samlar vi in data från vår värdekedja och våra kontor för att kunna sätta fler mätbara hållbarhetsmål framöver.

Våra löften

Fractal har en ingående förståelse för vår miljömässiga och sociala påverkan och inom vilka områden vi kan göra skillnad. Med väsentlighetsanalysen som grund kommer vi att beakta väsentliga hållbarhetsaspekter när vi fattar beslut. Det här gör vi oavsett om det handlar om att välja nya partners, undersöka nya fraktalternativ, utforma produkter eller välja reservdelar och material. Fractal arbetar endast med partners som har hög etik och som följer vår uppförandekod. För oss är det viktigt att alla partners följer lokala arbetsplatsföreskrifter samt tar hälsa och säkerhet på allvar. Lagar och förordningar går alltid i första hand. Vi har en nolltoleranspolicy mot mutor, korruption och tvivelaktig affärsetik.

Styrning och intressentdialog

Hållbarhetsarbetet är en del av Fractals övergripande bolagsstyrning och handlar om att säkerställa att verksamheten drivs på ett hållbart, ansvarsfullt och effektivt sätt. Styrningen utgör en viktig grund för att vi ska uppnå våra långsiktiga strategiska mål och behålla förtroendet bland våra intressenter. Vi ser våra intressenter som en viktig del i hållbarhetsarbetet, därför kommer vi att utveckla dialogen med våra intressenter kring just hållbarhet under året.

Mindre plast i förpackningar

Ett av våra hållbarhetsinitiativ är att minska mängden plast i våra produktförpackningar genom att byta ut vanlig plast mot miljövänligare alternativ. Ett exempel är "Pulp tray" – ett återvunnet och nedbrytbart material som ersätter frigolit. "Pulp tray" minskar miljömässig påverkan på två sätt: dels kan vi ersätta frigolit med nedbrytbart massamaterial, dels kan vi tillverka en mindre förpackning. I november 2022 lanserade vi den första chassi-produkten med förpackning av formpressad pappersmassa. Fler produkter med samma typ av förpackning är planerade under 2023.

Att investera i Fractal skall vara en bekymmersfritt val

Våra löften till investerare

investors

Disclaimer

Informationen på denna del av Fractal Designs webbplats är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras inom eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

Ange det land du är bosatt i.

Ange det land du befinner dig i.

Tyvärr

Informationen på denna del av Fractal webbplats är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras inom eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Vi beklagar den olägenhet detta kan medföra.

Tillbaka till startsidan

Viktig information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av webbplatsen inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till den här delen av webbplatsen. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna webbplats.

Informationen på denna del av Fractal Designs webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ”USA”), Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller ett erbjudande att köpa eller förvärva, värdepapper i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Aktier utgivna av Fractal Design som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller någon annan delstatlig värdepappersmyndighet och erbjuds eller säljs inte i USA om inte ett undantag från eller en transaktion som inte omfattas av registreringsskyldigheten i Securities Act är tillämpligt och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, befinner sig eller är bosatt i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika att förvärva Värdepapprerna.

Erbjudande av aktier inom en medlemsstat i EES eller i Storbritannien (varje område benämns ”Relevant Stat”) (med undantag för Sverige) kommer att göras i enlighet med undantag från prospektskyldigheten i Prospektförordningen. Som en följd av detta får värdepapper endast säljas i relevanta stater i enlighet med undantag i prospektförordningen. Denna del av webbplatsen riktas endast till personer som är ”kvalificerade investerare” i den mening som avses i artikel 2 e i prospektförordningen. I detta avsnitt avses med uttrycket ”prospektförordning” vid var tid gällande förordning (EU) 2017/1129 (som ändrat eller ersatt)

Denna webbplats och informationen häri är enbart riktad till (i) personer som har professionell erfarenhet vad gäller investeringar som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse ”Financial Promotion Order”), (ii) personer som omfattas av artikel 49 (2) (a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Financial Promotion Order, (iii) som befinner sig utanför Storbritannien eller (iv) personer som genom inbjudan eller uppmuntran till att delta i en investeringsaktivitet (inom ramen för avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”)) i samband med emission eller försäljning av värdepapper som annars kan eller får delges (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Denna webbplats och informationen häri får inte åberopas eller förlitas på av personer som inte är relevanta personer. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som denna webbplats och informationen häri hänför sig till är endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att bedrivas med relevanta personer.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbsidor kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller kräver registrering eller godkännande av något förvärv av Värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Fractal Design tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

  1. Jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika och någon annan jurisdiktion där offentliggörande och distribution, direkt eller indirekt, helt eller delvis, av informationen på denna del av webbplatsen skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag, och
  2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Fractal Design.