Socialt ansvar

socialt_ansvar
Start / Hållbarhet / Socialt ansvar
Upptäck våra produkter

Att arbeta på Fractal

Vår arbetsplats

Fractal har en öppen och välkomnande arbetsplats där egna ansvarsområden och utveckling är en viktig del av företagskulturen. Det goda samarbetet mellan avdelningarna skapar bästa tänkbara förutsättningar för vårt innovativa utvecklingsarbete som blir till nya, förbättrade och mer hållbara produkter. Tack vare vårt agila arbetssätt tar vi snabbt nya produkter till marknaden utan att kompromissa med vare sig funktion eller kvalitet.

Vår arbetsmiljö

Vår framgång bygger till stor del på hela teamets engagemang och förmåga att vara öppna, nyfikna och kreativa.  På Fractal vill vi ha trivsam, säker och stimulerande arbetsmiljö med stark laganda och utvecklingsmöjligheter för alla. Därför arbetar vi för en kontrollerad personalomsättning och en hälsosam balans mellan arbete och fritid.

Schyssta affärer

Vi har nolltolerans mot mutor och korruption. Alla tecken på otillbörliga aktiviteter ska rapporteras till närmaste chef eller anmälas via vårt digitala visselblåsarverktyg. Vår arbetsmiljöpolicy beskriver hur Fractal definierar en välfungerande och säker arbetsmiljö. Här finns också ansvarsområden och arbetsmetoder för hur vi ska arbeta etiskt och transparent.

Vad innebär en trygg och säker arbetsmiljö för oss?
 • Proaktiva insatser för att tidigt identifiera stressproblematik
 • Möjlighet att vara kreativ och lösningsorienterad i sin yrkesroll
 • Vi verkar för en positiv arbetsplats som inbjuder till gränsöverskridande samarbeten
 • Ingen riskerar att skadas eller bli sjuk till följd av sitt arbete
 • Samarbete, utveckling och arbetstillfredsställelse står i fokus
 • Vi utvärderar riskmoment löpande
Engagerande arbetsplats

Under 2021 började vi mäta trivsel och välmående med hjälp av medarbetarundersökningar. Resultatet hjälper oss att arbeta mot våra övergripande mål.

Arbetstillfredsställelsen mäts på en 10-gradig skala varje månad. Målet är att nå och bibehålla ett medelvärde om minst 8,5 i samtliga kategorier senast 2023. Året 2022 uppnådde vi ett sammanlagt medelvärde om 8,0.

I medarbetarundersökningen 2022 såg vi att våra främsta styrkor är teamkänsla, ledarskap och medarbetarnas höga engagemang. Vi i kommer fortsätta att utveckla dessa styrkor och analysera hur Fractal skiljer sig från andra jämförbara arbetsgivare. Med hjälp av resultatet kommer vi fortsätta stärka vårt varumärke, både internt och externt.

Inkludering och jämställdhet

Fractal främjar lika rättigheter och möjligheter för alla medarbetare oavsett kön, nationalitet, etniskt ursprung, sexuell läggning eller religion. Vår policy för rekrytering är att alltid välja den mest kvalificerade individen. På så sätt skapas förutsättningar för en innovativ och inspirerande arbetsmiljö.

Vi strävar efter att bygga starka team bestående av olika kompetenser, kön, åldrar och nationaliteter. Alla medarbetare ska ges lika möjligheter till professionell utveckling och behandlas med respekt.

Välmående och utveckling
 • För att ge våra medarbetare en tydlig överblick har vi en personalhandbok som täcker allt från arbetsmiljö, hälsa och säkerhetsföreskrifter till personlig utveckling och lön.
 • Avdelningschefen ska se till att alla medarbetare har en tydlig roll med ansvar och befogenheter och att våra medarbetare trivs på jobbet.
 • Medarbetare ska ges möjligheter till den utveckling och fortbildning som krävs för att nå uppsatta mål.
 • Arbetsinsatser utvärderas löpande och redovisas vid regelbundna utvecklingssamtal två gånger om året. Under samtalet diskuteras framsteg, utmaningar och personlig utveckling. Syftet är att stärka utvecklingsprocessen och att förebygga stress och sjukdomar.
Fysisk hälsa

Fractal erbjuder friskvårdsbidrag och träning under arbetstid för att uppmuntra till fysisk aktivitet. Vi arbetar för att motverka stillasittande genom att erbjuda friskvårdsbidrag, gemensamma träningsmöjligheter och uppmuntra till gruppträning. Utöver detta har vi anordnat utbildningar inom ergonomi och hur arbetsplatsen bör anpassas, både på kontoret och på hemmakontoret. Vi genomför regelbundet utbildningar inom HLR och brandskydd för en säker arbetsmiljö.

Fokus under 2023

Under 2023 kommer vi fortsätta fokusera på att utveckla Fractals starka teamkänsla och goda ledarskap samt bibehålla den höga nivå av engagemang som finns bland alla medarbetare. Åtgärder som säkerställer en hög arbetsglädje och personlig utveckling kommer att prioriteras. Vi kommer också att öka våra insatser för att förebygga psykisk ohälsa och stress.

Vi har dessutom utbildat våra anställda om vår uppförandekod och våra fokusområden för Fractals hållbarhetsarbete. I början av året adderade vi en ny kategori med fokus på hållbarhet till vårt pulsmätningsverktyg. Kategorin innehåller frågor som mäter hur våra anställda uppfattar företagets initiativ och insatser kring social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Företagsstyrning

En viktig del av vårt CSR-arbete för att säkerställa transparens och ansvarstagande i vår verksamhet

MicrosoftTeams-image (33)

Disclaimer

Informationen på denna del av Fractal Designs webbplats är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras inom eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

Ange det land du är bosatt i.

Ange det land du befinner dig i.

Tyvärr

Informationen på denna del av Fractal webbplats är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras inom eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Vi beklagar den olägenhet detta kan medföra.

Tillbaka till startsidan

Viktig information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av webbplatsen inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till den här delen av webbplatsen. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna webbplats.

Informationen på denna del av Fractal Designs webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ”USA”), Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller ett erbjudande att köpa eller förvärva, värdepapper i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Aktier utgivna av Fractal Design som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller någon annan delstatlig värdepappersmyndighet och erbjuds eller säljs inte i USA om inte ett undantag från eller en transaktion som inte omfattas av registreringsskyldigheten i Securities Act är tillämpligt och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, befinner sig eller är bosatt i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika att förvärva Värdepapprerna.

Erbjudande av aktier inom en medlemsstat i EES eller i Storbritannien (varje område benämns ”Relevant Stat”) (med undantag för Sverige) kommer att göras i enlighet med undantag från prospektskyldigheten i Prospektförordningen. Som en följd av detta får värdepapper endast säljas i relevanta stater i enlighet med undantag i prospektförordningen. Denna del av webbplatsen riktas endast till personer som är ”kvalificerade investerare” i den mening som avses i artikel 2 e i prospektförordningen. I detta avsnitt avses med uttrycket ”prospektförordning” vid var tid gällande förordning (EU) 2017/1129 (som ändrat eller ersatt)

Denna webbplats och informationen häri är enbart riktad till (i) personer som har professionell erfarenhet vad gäller investeringar som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse ”Financial Promotion Order”), (ii) personer som omfattas av artikel 49 (2) (a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Financial Promotion Order, (iii) som befinner sig utanför Storbritannien eller (iv) personer som genom inbjudan eller uppmuntran till att delta i en investeringsaktivitet (inom ramen för avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”)) i samband med emission eller försäljning av värdepapper som annars kan eller får delges (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Denna webbplats och informationen häri får inte åberopas eller förlitas på av personer som inte är relevanta personer. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som denna webbplats och informationen häri hänför sig till är endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att bedrivas med relevanta personer.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbsidor kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller kräver registrering eller godkännande av något förvärv av Värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Fractal Design tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

 1. Jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika och någon annan jurisdiktion där offentliggörande och distribution, direkt eller indirekt, helt eller delvis, av informationen på denna del av webbplatsen skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag, och
 2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Fractal Design.