Investerare

investors
Start / Hållbarhet / Investerare
Upptäck våra produkter

Information och nyckeltal för investerare

Förtroende är vårt viktigaste kapital, därför är det avgörande att vi är öppna, pålitliga och ansvarstagande. Fractal ska vara ett proaktivt företag med hållbar styrning som tar ansvar för hela vår värdeskedja och människor. Dessutom ska vi visa konsumenter och investerare transparent hur vi jobbar med ESG-frågor.

Att investera i Fractal ska vara en bekymmersfri upplevelse. Vi åtar oss att följa etablerade principer kring ESG-rapportering samt aktuella och kommande lagar och regelverk. Redan nu tar vi nödvändiga steg för att efterleva det kommande EU-direktivet kring hållbarhetsrapportering CSRD som börjar gälla 2024.

ESG – en standard för hållbarhet

ESG står för Environmental (miljöansvar), Social (socialt ansvar/CSR) and Governance (styrning) och är en metod för att mäta hur hållbart ett företag är. Syftet är att underlätta för investerare att hitta hållbara företag att investera i.

  • Environmental rör frågor om klimat, energiförbrukning, vattenanvändning och såvidare.
  • Social rör områden som mänskliga rättigheter, arbetsmiljö jämställdhet och mångfald.
  • Governance rör områden inom bolagsstyrning som hållbarhetsredovisning, affärsmodeller, strategier, efterlevnad av regelverk och visselblåsarsystem.
EU-direktivet CSRD

CSRD står för Corporate Sustainability Reporting Directive och är ett nytt EU-direktiv som ställer samma höga krav på rapportering och transparens kring hållbarhetsinformation som finansiell information. Syftet är att göra det enklare för investerare att hitta och satsa på hållbara företag och därigenom underlätta för EU att reducera sina utsläpp till netto noll år 2050.

Rapportering och mätning av ESG inom organisationen

Fractal har påbörjat rapporteringen kring ESG och under 2023 kommer vi samla in grunddata för att kunna sätta mätbara mål för 2024. I takt med att företaget växer kommer vi också tillsätta mer resurser och öka vårt fokus på ESG vilket kommer ge oss möjlighet att ta oss an nya områden samtidigt som vi förbättrar de befintliga.

Fractal kommer att släppa en årlig hållbarhetsredovisning som sammanfattar alla mätpunkter som vi följer kring ESG. Vi kommer också att kommunicera kring CSR och ESG via vår företagshemsida group.fractal-design.com/esg. Mål och mättal för ESG kommer att revideras löpande för att följa även kommande regionala och globala lagar och regler.

God bolagsstyrning och löpande dialog

Styrelsen och ledningsgruppen kommer att fokusera på hållbar styrning i våra pågående initiativ. Vi kommer också söka aktiva diskussioner och återkoppling från alla våra intressenter, inklusive investerare och konsumenter. Det gör vi för att försäkra oss om att vi har ett tydligt och begripligt förhållningssätt till ESG som svarar upp mot det som våra intressenter tycker är viktigast.

Disclaimer

Informationen på denna del av Fractal Designs webbplats är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras inom eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

Ange det land du är bosatt i.

Ange det land du befinner dig i.

Tyvärr

Informationen på denna del av Fractal webbplats är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras inom eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Vi beklagar den olägenhet detta kan medföra.

Tillbaka till startsidan

Viktig information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av webbplatsen inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till den här delen av webbplatsen. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna webbplats.

Informationen på denna del av Fractal Designs webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ”USA”), Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller ett erbjudande att köpa eller förvärva, värdepapper i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Aktier utgivna av Fractal Design som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller någon annan delstatlig värdepappersmyndighet och erbjuds eller säljs inte i USA om inte ett undantag från eller en transaktion som inte omfattas av registreringsskyldigheten i Securities Act är tillämpligt och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, befinner sig eller är bosatt i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika att förvärva Värdepapprerna.

Erbjudande av aktier inom en medlemsstat i EES eller i Storbritannien (varje område benämns ”Relevant Stat”) (med undantag för Sverige) kommer att göras i enlighet med undantag från prospektskyldigheten i Prospektförordningen. Som en följd av detta får värdepapper endast säljas i relevanta stater i enlighet med undantag i prospektförordningen. Denna del av webbplatsen riktas endast till personer som är ”kvalificerade investerare” i den mening som avses i artikel 2 e i prospektförordningen. I detta avsnitt avses med uttrycket ”prospektförordning” vid var tid gällande förordning (EU) 2017/1129 (som ändrat eller ersatt)

Denna webbplats och informationen häri är enbart riktad till (i) personer som har professionell erfarenhet vad gäller investeringar som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse ”Financial Promotion Order”), (ii) personer som omfattas av artikel 49 (2) (a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Financial Promotion Order, (iii) som befinner sig utanför Storbritannien eller (iv) personer som genom inbjudan eller uppmuntran till att delta i en investeringsaktivitet (inom ramen för avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”)) i samband med emission eller försäljning av värdepapper som annars kan eller får delges (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Denna webbplats och informationen häri får inte åberopas eller förlitas på av personer som inte är relevanta personer. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som denna webbplats och informationen häri hänför sig till är endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att bedrivas med relevanta personer.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbsidor kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller kräver registrering eller godkännande av något förvärv av Värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Fractal Design tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

  1. Jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika och någon annan jurisdiktion där offentliggörande och distribution, direkt eller indirekt, helt eller delvis, av informationen på denna del av webbplatsen skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag, och
  2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Fractal Design.