Styrelsen

PD_Sketch_4
Start / Bolagsstyrning / Styrelsen
Upptäck våra produkter

Magnus Yngen

Styrelseordförande

Född 1958. Styrelseordförande sedan 2017.
Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande för LMY Stockholm AB. Vice styrelseordförande för Intrum. Styrelseledamot för Dometic Group AB (publ) och Frekamara AB.
Tidigare befattningar Styrelseordförande för Camfil Power Systems AB, Camfil Svenska Aktiebolag, Duni AB, Golvviken Newco AB, SD Group Intressenter AB, Sveba-Dahlén Group AB och Välinge Group AB. Styrelseledamot för Camfil Aktiebolag, Dometic Group Services AB, Dometic Holding AB, Dometic Koncern AB, Frostbite Holding AB och Makafrero AB. Verkställande direktör för Camfil Aktiebolag och Good to Great World AB.
Aktieägande i Bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 428 550 aktier.
Oberoende i förhållande till: Bolaget och bolagsledningen – Ja Större aktieägare – Ja

Pernilla Ekman

Styrelseledamot

Född 1972. Styrelseledamot sedan 2020.
Utbildning: Master of Science Business Administration and Economics, Stockholms universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande för Sniph AB. Styrelseledamot för Emperek AB. Advisor och delägare i Qyre AB.
Tidigare befattningar (senaste fem åren) Styrelseordförande för Zound Industries Smartphones AB. Verkställande direktör för Zound Industries International AB.
Aktieägande i Bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 44 340 aktier.
Oberoende i förhållande till: Bolaget och bolagsledningen – Ja Större aktieägare – Ja

Patrick Söderlund

Styrelseledamot

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2019.
Utbildning:
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande för Embark Studios AB. Styrelseledamot för Hexagon Aktiebolag, Nexon Co., Ltd., Ortalis Group AB, Sicalis AB och Surmount Together AB. Verkställande direktör för Embark Studios AB.
Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseordförande för ESN Social Software AB och JOOSEO Capital Operations Uppsala AB. Styrelseledamot för BIMobject AB, Digital Illusions CE AB, EA Digital Illusions CE AB, Ortalis Byggnation AB, Ortalis Fastigheter AB och Peltarion AB.
Aktieägande i Bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 664 290 aktier.
Oberoende i förhållande till: Bolaget och bolagsledningen – Ja Större aktieägare – Ja

Gustav Thott

Styrelseledamot

Född 1977. Styrelseledamot sedan 2016.
Utbildning: Magisterexamen, Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot för Fedor Invest AB, LL Intressenter AB, L&R Intressenter AB, Physical Medicine Holding AS, Chino BidCo ApS, Chino Holding ApS och Thott Invest AB.
Tidigare befattningar Styrelseledamot för FHV Intressenter AB, Fiskarhedenvillan AB, Fiskarhedenvillan Group AB, Fiskarhedenvillan Group Holding AB och mySafety Group AB.
(senaste fem åren):
Aktieägande i Bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):  –
Oberoende i förhållande till: Bolaget och bolagsledningen – Ja Större aktieägare – Nej

Hannes Wallin

Styrelseledamot

Född 1982. Styrelseledamot sedan 2010.1)
Utbildning:
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande för JHD Holding AB. Styrelseledamot för Fnatic Gear Ltd, Långholmen Holding AB och SANNPA Ltd.
Tidigare befattningar Verkställande direktör för Långholmen Holding AB.
(senaste fem åren):
Aktieägande i Bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 9 000 000 aktier.
1) Hannes Wallins tid i styrelsen avser inkluderar styrelsen för dotterbolaget Fractal Gaming AB i tiden innan Fractal Gaming Group AB (publ) bildades.
Oberoende i förhållande till: Bolaget och bolagsledningen – Nej Större aktieägare – Nej

Ola Nilsson

Styrelseledamot

Född 1969. Styrelseledamot sedan 2021.
Utbildning: Civilekonom
Övriga nuvarande befattningar: Chief Experience Officer (chef för funktionen Consumer Experience) och Executive Vice President på Electrolux.
Tidigare befattningar(senaste fem åren): Ledande befattningar inom Electrolux inkluderande chef för affärsområdet Hemmiljö och småapparater, chef för tvättprodukter inom Vitvaror EMEA och chef för Dammsugare och småapparater i Asien/Stillahavsområdet.
Aktieägande i Bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):   70 000 aktier.
Oberoende i förhållande till: Bolaget och bolagsledningen – Ja Större aktieägare – Ja

Disclaimer

Informationen på denna del av Fractal Designs webbplats är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras inom eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

Ange det land du är bosatt i.

Ange det land du befinner dig i.

Tyvärr

Informationen på denna del av Fractal webbplats är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras inom eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Vi beklagar den olägenhet detta kan medföra.

Tillbaka till startsidan

Viktig information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av webbplatsen inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till den här delen av webbplatsen. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna webbplats.

Informationen på denna del av Fractal Designs webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ”USA”), Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller ett erbjudande att köpa eller förvärva, värdepapper i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Aktier utgivna av Fractal Design som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller någon annan delstatlig värdepappersmyndighet och erbjuds eller säljs inte i USA om inte ett undantag från eller en transaktion som inte omfattas av registreringsskyldigheten i Securities Act är tillämpligt och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, befinner sig eller är bosatt i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika att förvärva Värdepapprerna.

Erbjudande av aktier inom en medlemsstat i EES eller i Storbritannien (varje område benämns ”Relevant Stat”) (med undantag för Sverige) kommer att göras i enlighet med undantag från prospektskyldigheten i Prospektförordningen. Som en följd av detta får värdepapper endast säljas i relevanta stater i enlighet med undantag i prospektförordningen. Denna del av webbplatsen riktas endast till personer som är ”kvalificerade investerare” i den mening som avses i artikel 2 e i prospektförordningen. I detta avsnitt avses med uttrycket ”prospektförordning” vid var tid gällande förordning (EU) 2017/1129 (som ändrat eller ersatt)

Denna webbplats och informationen häri är enbart riktad till (i) personer som har professionell erfarenhet vad gäller investeringar som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse ”Financial Promotion Order”), (ii) personer som omfattas av artikel 49 (2) (a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Financial Promotion Order, (iii) som befinner sig utanför Storbritannien eller (iv) personer som genom inbjudan eller uppmuntran till att delta i en investeringsaktivitet (inom ramen för avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”)) i samband med emission eller försäljning av värdepapper som annars kan eller får delges (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Denna webbplats och informationen häri får inte åberopas eller förlitas på av personer som inte är relevanta personer. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som denna webbplats och informationen häri hänför sig till är endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att bedrivas med relevanta personer.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbsidor kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller kräver registrering eller godkännande av något förvärv av Värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Fractal Design tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

  1. Jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika och någon annan jurisdiktion där offentliggörande och distribution, direkt eller indirekt, helt eller delvis, av informationen på denna del av webbplatsen skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag, och
  2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Fractal Design.